Dwumiesięcznik dla chorych

PFRON jak i co

Autor: , opublikowano: 14.04.2012

PFRON jak i co

O działaniach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Bogusławą Słońską, kierownikiem Działu Realizacji Pomocy Publicznej Oddziału Małopolskiego PFRON-u, rozmawia Karolina Krawczyk.

Dla kogo został stworzony PFRON?

Środki gromadzone przez PFRON są przeznaczane na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Definicja osoby niepełnosprawnej znajduje się w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Są to osoby ze znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniem niepełnosprawności potwierdzonym przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez odpowiednie orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Czy o pomoc Funduszu mogą ubiegać się jedynie osoby prywatne, czy również podmioty zatrudniające niepełnosprawnych?

Adresatami programów i zadań ustawowych służących aktywizacji zawodowej i społecznej są osoby niepełnosprawne bądź organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a także pracodawcy zatrudniający takie osoby, zarówno z chronionego, jak i otwartego rynku pracy. Kolejną grupą są samorządy powiatowe i wojewódzkie. Środki mają zatem docelowo trafić do niepełnosprawnego, natomiast mogą być przekazywane przez różne podmioty – pracodawców, organizacje pozarządowe i samorządy.

Instytucje mogą starać się o pomoc ze strony samorządów wojewódzkich, przeznaczoną m.in. na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji oraz kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej. Instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowań ze środków PFRON udziela samorząd wojewódzki, a osobom indywidualnym –samorządy powiatowe.

Jaki rodzaj umowy musi zostać zawarty pomiędzy pracodawcą a niepełnosprawnym, aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ze środków PFRON?

Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest osoba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy („umowy kodeksowe”). Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowy-zlecenia).

 Jakie formy pomocy PFRON może zaproponować indywidualnym osobom niepełnosprawnym?

Fundusz dofinansowuje konkretne działania służące rehabilitacji społecznej lub zawodowej, bądź jednemu i drugiemu. Istnieją różne możliwości uzyskania takiego wsparcia. Może to być pomoc bezpośrednia, np. w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Obecnie jest to program „Student II”, wcześniej były to np. „Pegaz 2010” czy „Komputer dla Homera 2010”. Określają one konkretną formę pomocy, cel, na jaki mogą zostać przeznaczone pieniądze.

Znaczna część środków jest rozdzielana przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Pieniądze przekazywane są m.in. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i pomocniczych w przezwyciężaniu niepełnosprawności. Istnieje też możliwość pokrycia części kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej czy uzyskania środków na likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych.

Przykładowo, PCPR może dofinansować standardowe wózki inwalidzkie, ale te elektryczne są już finansowane z innej puli. Każda forma pomocy ma określony regulamin i procedurę przyznawania środków.

 Jak to wygląda w programie „Student II”?

W tym przypadku pomoc związana jest z ponoszeniem kosztów za pobieranie nauki na uczelniach wyższych, publicznych bądź niepublicznych – według Ustawy o szkolnictwie wyższym – z uwzględnieniem studiów I, II i III stopnia (doktoranckie), oraz w szkole policealnej.

Jakie programy są obecnie realizowane?

Program „Junior” ma na celu aktywizację zawodową niepełnosprawnych absolwentów w ramach Programu Aktywizacji Absolwentów „Pierwsza Praca”. „Pitagoras 2007” to program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu. Można też starać się o refundację kosztów wydawania certyfikatów szkoleń psów asystujących przy osobach niewidomych i niedowidzących. Zakłady pracy chronionej mają prawo ubiegać się o refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jakie dokumenty są wymagane do tego, aby w ogóle o taką pomoc się starać? Kiedy wniosek może zostać odrzucony?

Zasadniczo rodzaj dokumentów określa każdorazowo procedura realizacyjna programu dotycząca konkretnej formy pomocy. Najważniejszym dokumentem jest oczywiście orzeczenie o niepełnosprawności, a resztę definiują poszczególne zasady programu. Pomocy można odmówić wyłącznie wtedy, gdy osoba ubiegająca się o nią nie spełni chociażby jednego kryterium uczestnictwa w programie.

Czy wiek jest przeszkodą do tego, aby ubiegać się o pomoc PFRON-u?

Nie ma ograniczenia wiekowego, ale niektóre programy obejmują konkretną grupę, czy to wiekową właśnie, czy o określonym stopniu niepełnosprawności, jak chociażby wspomniany wcześniej program „Student II” czy „Komputer dla Homera 2010”. Stworzony został też program dotyczący wczesnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu, dzięki któremu dofinansowywane są placówki, gdzie rehabilitowane są dzieci w wieku do lat siedmiu.

Jaki jest czas oczekiwania na pomoc? Jak wygląda proces rozpatrywania wniosku i jakie kryteria musi on spełnić?

Takie sprawy określa szczegółowo procedura realizacyjna każdego z programów. W przypadku programu „Student II” wyróżniamy dwa etapy: okres jesienny i okres zimowy (trwa w lutym). W turze jesiennej składanie wniosków zakończyło się w październiku, a realizacji doczekały się one na przełomie listopada i grudnia. Wiadomo, specyfika każdego programu jest inna.

Na weryfikację formalną dokumentu Fundusz przeznacza od 14 do 21 dni. Jeśli wnioski są niekompletne, wnioskodawcy są o tym wówczas informowani i mają obowiązek dostarczyć brakujące dokumenty. Istnieją też sytuacje, kiedy musimy powiadomić, że wnioskodawca nie spełnia wymogów formalnych, co też się niestety zdarza.

W jaki sposób środki są przekazywane do wnioskodawcy?

W programach „Pegaz 2010” czy „Komputer dla Homera 2010” osoba musiała najpierw przedłożyć fakturę za sprzęt zakupiony z częściowym wkładem własnym (to był jeden z wymogów programów), a następnie Fundusz przekazywał pieniądze bezpośrednio do sprzedawcy.

W przypadku programu „Student II”, który jest aktualnie realizowany, pieniądze są wpłacane w formie zaliczki na konto osoby niepełnosprawnej. To ona dysponuje środkami w semestrze i może je przeznaczyć na opłatę czesnego, zakwaterowania i dojazdów. Niepełnosprawny ma możliwość opłacenia swojego udziału w zajęciach, których celem jest podniesienie sprawności psychicznej lub fizycznej. Może również zakupić materiały ułatwiające naukę (np. podręczniki), w tym także programy komputerowe, pamięć przenośną USB i dyski optyczne. Ostatnią możliwością jest dofinansowanie wszelkich wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o PFRON-ie lub zwrócić się o pomoc?

Informacje znajdują się na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl. Można też udać się do oddziałów Funduszu, które znajdują się w każdym mieście wojewódzkim. Właśnie tam składa się wnioski.

Kolejną drogą jest bezpłatna infolinia: 800 533 335. Dzięki niej można uzyskać informacje nie tylko o programach realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale także na temat uprawnień osób niepełnosprawnych oraz ścieżki załatwienia spraw tych osób.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *