Dwumiesięcznik dla chorych

Uzdrawiająca moc Ducha Świętego

Autor: , opublikowano: 25.06.2018

Uzdrawiająca moc Ducha Świętego

Obecny rok duszpasterski w Kościele w Polsce jest przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4). W tym czasie w świetle Pięćdziesiątnicy mamy podjąć próbę ponownego odkrycia obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele, zarówno na sposób sakramentalny, jak i za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzanych dla dobra Kościoła.

Duch Święty przychodzi na modlitwie

Działanie Ducha Świętego jest mocno związane z modlitwą. Jezus uczy, że Ojciec zawsze daje Ducha Świętego tym, którzy się modlą (por. Łk 11,13). Duch Święty ze swoimi darami przychodzi do ludzkich serc wraz z modlitwą. Nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. W czasie naszej modlitwy dokonuje On dzieła oczyszczenia ze wszystkiego, co nas szpeci, oraz wlewa w nas miłość Bożą. Przekonuje nas o grzechu, o złu w tym celu, ażeby odbudowywać w nas dobro. On leczy nawet najgłębsze rany naszej egzystencji. On zamienia wewnętrzny nieurodzaj dusz w urodzajne pola łaski i świętości. To, „co jest oporne – nakłania”, to, co jest „oziębłe – rozgrzewa”, to, co „zbłąkane – sprowadza” na drogi zbawienia. On na modlitwie uzdrawia z chorób duszy i ciała.

Msze Święte o uzdrowienie

Modlitwa do Ducha Świętego o uzdrowienie fizyczne czy duchowe jest charyzmatem, który na nowo został odkryty w Kościele. W wielu parafiach sprawowane są Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie. Są to spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w określonej formule. Rozpoczynają się Mszą Świętą w intencji uzdrowienia, po której następuje uwielbienie animowane przez diakonię muzyczną, w trakcie którego prowadzone są modlitwy wstawiennicze. Osoby z grupy rozeznającej współprowadzą modlitwę, wypowiadając do mikrofonu prośby i intencje, które wcześniej pojawiły się w ich sercach. Nie wiedzą, kto i z jakimi prośbami przyszedł na Mszę, ale okazuje się, że słowa przez nich wypowiadane trafiają do konkretnych osób. Modlitwy dotyczą uzdrowienia fizycznego (z chorób, skutków tych chorób), jak i wewnętrznego (dotykające spraw duchowych, ran, które zadaliśmy sobie sami przez własny grzech lub zadanych nam przez innych ludzi). Pan Jezus chce przychodzić i uzdrawiać całego człowieka. Podczas modlitwy pojawiają się również słowa poznania o uzdrowieniu z chorób lub relacji. To kolejny przejaw działania Ducha Świętego, czego potwierdzeniem są świadectwa i podziękowania wypowiadane przez tych, którzy zostali uzdrowieni fizycznie lub duchowo.

Zgodnie z instrukcją Kongregacji Nauki Wiary z 2000 roku opiekę nad prawidłowym przebiegiem modlitw o uzdrowienie sprawuje właściwa dla danego miejsca władza kościelna. Jej zadaniem jest określenie norm koniecznych dla właściwego przebiegu celebracji liturgicznych.

Owoce modlitwy o uzdrowienie

Podczas tych nabożeństw wiele osób doświadcza uzdrowień, jednak nie wszyscy otrzymują tę łaskę. Ojciec James Manjackal, znany kaznodzieja i charyzmatyk z Indii, tłumaczy to w następujący sposób: „Trzeba o to zapytać Pana Boga. On ma swój czas i swój sposób działania. Mogę tylko wskazać pewne przyczyny nieotrzymania tej łaski. Jedną z nich może być trwanie w grzechu, szczególnie w grzechu nienawiści, gniewu. Osoba, która jest daleko od Kościoła, nie przystępuje do sakramentów, może nie otrzymywać łask. Innym powodem jest brak wiary. Ale mogą być też inne przyczyny, o których nie wiemy. Czasem osoby bardzo świątobliwe nie otrzymują uzdrowienia. Powinny rozeznać wolę Bożą. Być może dzieje się tak dla ich uświęcenia. Doświadczenie z wielu rekolekcji pokazuje, że niektóre z osób, które były bardzo zawiedzione, że nie zostały uzdrowione np. z nowotworu czy ze stwardnienia rozsianego, z czasem, gdy zaakceptowały swoją chorobę, przyjęły swoje cierpienie, zrozumiały, iż jest ono wolą Bożą dla ich uświęcenia”.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – jak każda Eucharystia – jest przede wszystkim spotkaniem z czułością Boga, doświadczeniem Jego miłości. Takie spotkanie u jednych przynosi natychmiastową poprawę, u innych zaś jest początkiem procesu, który dopełni się w czasie.

Duchu Święty, uzdrów moje życie!

Przeżywany w Kościele w Polsce Rok Ducha Świętego niech będzie dla nas okazją do odnowienia nabożeństwa do trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Niech modlitwa o światło Bożego Ducha będzie naszą stałą praktyką. Niech każda Msza Święta, sakrament pokuty, a w przypadku choroby – sakrament namaszczenia chorych, będą dla nas szczególnymi momentami przywoływania Ducha Świętego w celu uzdrowienia duszy i ciała. Szukajmy tej łaski również w modlitwach o uzdrowienie. Wspomniana instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia mówi: „Pragnienie chorego, aby otrzymać uzdrowienie, jest czymś dobrym i głęboko ludzkim, szczególnie kiedy wyraża się ono w ufnej modlitwie zwróconej do Boga i zakłada przyjęcie woli Bożej”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *